Niet om te plagen, maar gewoon omdat we de zaken vooraf goed geregeld willen hebben volgen hier de algemene voorwaarden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN:

 • U bent binnen de gestelde opbouwtijd aanwezig en klaar om te starten voor aanvang van het evenement.

 • Bij deelname geeft u toestemming om de naam en een foto van de foodtruck/uitstalling te gebruiken als reclamemiddel voor Brandefood.

 • Het wordt toegejuicht om de foodtruck/uitstalling in stijl aan te kleden en uitingen van uw eigen naam te promoten. Uitingen van eventuele derden (zoals verhuurfirma’s) dienen zoveel mogelijk beperkt te worden.

 • Als exploitant zorgt u voor voldoende voorraad en is nimmer uitverkocht tijdens de openingstijden.

 • De exploitant mag geen contant geld aannemen. Indien de deelnemer contant geld aanneemt, dan heeft de organisatie het recht om een factuur op te maken voor de geraamde inkomstenderving en het recht om de stand onmiddellijk te sluiten.

 • De organisatie verzorgt tijdens het festival vanuit bars de (centrale) verkoop van (non) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan is door de contractant niet toegestaan, tenzij het koffie en thee of cocktails betreft en de betreffende deelnemer hierin gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is door de organisatie.

 • Het gebruik van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan. De organisatie voorziet zelf in een geluidsinstallatie.

 • De exploitant houdt zelf rekening met een slecht-weer-scenario.

 • Foodtrucks dienen te zijn voorzien van een blusdeken en een draagbaar poederblustoestel/CO2 van tenminste 6 kg en andere wettelijke maatregelen voor zover van toepassing op de Foodtruck. Overige exploitanten dienen te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

 • Blusmiddelen moeten tenminste één keer per jaar door een gecertificeerde deskundige gekeurd worden, een aantoonbaar keurmerk hebben en te allen tijde binnen handbereik zijn van de plaats waar men bakt of braadt.

 • Elke handelwijze strijdig met de richtlijnen van de organisatie, de gemeentelijke regelgeving, de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het festivalterrein verstoren, kan uitsluiting en verwijdering van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien de deelnemer en/of zijn/haar medewerkers weigeren gevolg te geven aan de richtlijnen van de organisatie, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te laten verwijderen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan vallen ten laste van de deelnemer.

 • In verband met de tijdelijke openstelling wordt een tijdslot aangegeven waarbinnen de exploitant aanwezig dient te zijn. Dit is minimaal 2 uur voorafgaand aan het evenement om zijn/haar standplaats in te nemen. Dit gebeurt op aanwijzing van de organisatie, deze aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd en staan niet ter discussie. De in te nemen plaatsen worden vooraf op een tekening overhandigd.AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING:

 • Deelname aan het festival geschiedt op eigen (ondernemers)risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan het festival. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weersomstandigheden en ook niet voor schade geleden door deelnemers, derden en bezoekers door ongevallen of welk schade verwekkend feit dan ook.

 • De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade die door toedoen of nalatigheid van hem-/haarzelf, zijn/haar personeel dan wel door zijn/haar inzendingen op welke wijze dan ook aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisator wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle aanspraken die andere ter zake kunnen doen gelden.

 • Op verzoek moet een bewijs worden voorgelegd waaruit blijkt dat de deelnemer voldoende verzekerd is (aansprakelijk, brand, storm, ongevallen, diefstal, vernielingen, ontploffingsgevaar, voedselvergiftiging of ander schade verwekkend feit).

 • Deelnemer verplicht zich door zich in te schrijven en deze voorwaarden te accepteren te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot personeel en materiaal zoals dit is voorgeschreven. Bewijstukken dienen opvraagbaar te zijn voor organisatie en keurende instanties.

 • Aansprakelijkheid van de organisator jegens de deelnemer is in alle gevallen beperkt tot directe schade en nimmer over vermiste winst of indirecte verliezen of schade en het totale bedrag van de overeenkomst.

 • Goederen die zich bevinden op het festivalterrein en in de omliggende of bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren daarvan.

 • De organisator is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie en voor eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor de deelnemer mocht ontstaan.


ANNULERING:

 • Indien het festival wegens te weinig animo, door een te gering aantal inschrijvingen, geen doorgang kan vinden, heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane toezeggingen vervallen en de door de deelnemer reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd.

 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht, zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde datum van het evenement te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang of voortgang te laten vinden.

 • In geval de vastgestelde datum van het evenement wegens situaties als hierboven genoemd deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van kracht.

 • Indien twee uur voor het tijdstip waarop het evenement voor bezoekers wordt opengesteld een deelnemer niet de hem/haar toegewezen standruimte in gebruik heeft genomen, wordt dit beschouwd als zijnde een annulering van deelname, waarop de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn en kan de organisator deze ruimte zonder nadere sommatie of ingebrekestelling aan andere deelnemers ter beschikking stellen. De deelnemer blijft in een dergelijk geval de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd aan de organisator en kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 • Indien de deelnemer zijn/haar reservering wenst te annuleren of in gebreke is voor wat betreft betalingen, zowel van bedragen als tijdstip van betaling, heeft de organisator het recht om annuleringskosten in rekening te brengen en de standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen. De annuleringskosten zullen als volgt in rekening worden gebracht: 50% van het totaal verschuldigde bedrag vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen voorafgaand aan het evenement en 100% van het totaal verschuldigde bedrag bij minder dan 15 dagen voorafgaand aan het evenement.

 • Een wijziging van deelname door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk aan de organisator te worden ingediend. De organisator behoudt zich het recht voor om de bovengenoemde annuleringsregeling te hanteren en de vrijgekomen standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen. De organisator is nimmer verplicht de aanvraag voor vermindering van standruimte in te willigen. De kosten van geannuleerde standruimte blijven evenwel volledig verschuldigd. Alle wijzigingen zijn alleen na schriftelijke bevestiging door de organisator geldig.

 • De rechten en plichten in deze algemene info en richtlijnen zijn niet limitatief. De organisatie zal te allen tijde deze algemene voorwaarden kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie indien de orde, veiligheid, de netheid, de gezondheid of de rust dit vereisen.

 • Door u aan te melden en in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.